Svenska föreningen för materialteknik

STIFTELSEN
AXEL HULTGRENS FOND

Utlysning december/januari 2016-17

 

För studie- och resestipendier till unga metallforskare

Stiftelsens styrelse utses av Svenska Föreningen för Materialteknik vid dess årsmöte.

Ansökningar, åtföljda av närmare planer för resa och studier samt personuppgifter, meritförteckning och referenser som den sökande önskar åberopa, skall insändas när datum fastställs.

Information publiceras på SFMT’s hemsida och via andra distributionskanaler

pastronom@gmail.com (Peter Åström)

Beslut tas vid stiftelsens styrelsemöte. Beviljat stipendium betalas ut på angivet bankkonto.

Närmare uppgifter framgår av följande utdrag ur fondens stadgar:

“… skall den resterande årliga avkastningen användas till främjandet av en vidgad och fördjupad utbildning av bergsingenjörer, akademiker eller andra meriterade personer, som ägna sig åt metallforskning inom områdena metallografi, metallfysik eller processmetallurgi, genom bidrag till studievistelser vid högskolor eller industrilaboratorier och till studieresor.